Wielka Fabryka Elfów - Warszawa Rezerwacje Grupowe

MENU

WIELKA FABRYKA ELFÓW REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY GRUPOWYCH

§ 1
Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 1. Organizator – Agencja Eventowa IKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Gdańsku, 80-278, przy ulicy Bernarda Chrzanowskiego 34/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000619407, NIP 584-275-00-17,
 2. Impreza – impreza pod nazwą: „Wielka Fabryka Elfów”, która odbędzie się:
  1. w dniach od 28.11.2020 r. do 22.12.2020 r. w AmberEXPO, przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku,
  2. w dniach od 18.11. 2020 r. do 22.12.2020 r. na stadionie PGE Narodowym, przy Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
  3. w dniach od 26.11.2020 r. do 22.12.2020 r. w Fabryce Porcelany, przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Katowice,
 3. Kupujący – osoba lub podmiot, który dokonuje rezerwacji lub zakupu Biletów na Imprezę,
 4. Bilet – znak legitymacyjny potwierdzający prawo do udziału w Imprezie, otrzymany odpłatnie od Organizatora i stanowiący potwierdzenie umowy sprzedaży zawartej przez Kupującego z Organizatorem,
 5. Godzina Zabawy – określona data i godzina, o której Uczestnik może wziąć udział w Imprezie, a także o której rozpoczyna się oprowadzanie Uczestnika po Imprezie,
 6. System – internetowy system będący bezpłatną, automatyczną usługą świadczoną drogą elektroniczną, który umożliwia rezerwację i sprzedaży Biletów grupowych na Imprezę, dostępny na stronach:
  1. grupy-gdansk.wielkafabrykaelfow.pl – wyłącznie w odniesieniu do rezerwacji Biletów na Imprezę odbywającą się w Gdańsku,
  2. grupy-warszawa.wielkafabrykaelfow.pl – wyłącznie w odniesieniu do rezerwacji Biletów na Imprezę odbywającą się w Warszawie,
  3. grupy-katowice.wielkafabrykaelfow.pl – wyłącznie w odniesieniu do rezerwacji Biletów na Imprezę odbywającą się w Katowicach,
 7. Konto Użytkownika – konto użytkownika będące bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Systemu, w tym sprawdzanie historii oraz stanu dokonanych rezerwacji.

§ 2
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji Biletów, sposób zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Biletów zawartej przez Organizatora z Kupującym, a także funkcjonowanie i korzystanie z Systemu oraz z Konta Użytkownika.
 2. Dokonując rezerwacji grupowych i zawierając umowę sprzedaży Biletów, Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin Imprezy „Wielka Fabryka Elfów”.
 3. Korzystając z Systemu oraz z Konta Użytkownika Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz przyjmuje, iż przy korzystaniu z tych usług zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 4. Rezerwacji grupowych mogą dokonywać placówki oświatowe, opiekuńcze i wychowawcze, (szkoły, przedszkola, domy dziecka itp.), a także instytucje i organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz osoby fizyczne związane z wymienionymi powyżej placówkami, instytucjami i organizacjami (nauczyciele, pedagodzy, rodzice itp.) .
 5. Rezerwacja grupowa jest dokonywana na co najmniej 10 (dziesięć) Biletów na jedną Godzinę Zabawy.
 6. Na każde 10 Biletów zakupionych na daną Godzinę Zabawy przypadają dwa bezpłatne wejścia dla opiekunów grupy. Bezpłatne wejście większej liczby opiekunów jest możliwe po dokonaniu wcześniejszych ustaleń z Organizatorem.
 7. W przypadku rezerwacji dla grupy mniejszej niż 48 osób, Organizator zastrzega sobie prawo dołączenia do grupy innych grup bądź osób indywidualnych (uczestników Imprezy).

§ 3
System

 1. Właścicielem Systemu jest Organizator.
 2. Do korzystania z Systemu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz sprzętu i oprogramowania o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:
  1. system operacyjny: Windows, Linux, OSX,
  2. przeglądarka internetowa: Firefox, Opera, Chrome lub Internet Explorer w najnowszych wersjach,
  3. aktywne konto e-mail.
 3. Techniczne warunki korzystania z Systemu wpływają bezpośrednio na prawidłowość jego funkcjonowania i możliwość korzystania z niego przez Kupującego, a także jego prawidłowy wygląd w przeglądarce internetowej oraz bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Kupującego.

§ 4
Korzystanie z Konta Użytkowania

 1. Kupujący w trakcie dokonywania rezerwacji w Systemie tworzy Konta Użytkownika.
 2. W celu korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest spełnienie wymagań wskazanych w § 3 ust. 2, a także podanie w momencie logowania adresu e-mail oraz hasła dla nowo utworzonego konta.
 3. Nazwa użytkownika zostaje nadana automatycznie przez System w momencie dokonania rezerwacji, a następnie przesłana Kupującemu na podany adres e-mail.
 4. Hasło zostaje utworzone przez Kupującego w momencie dokonywania rezerwacji w Systemie.
 5. Kupujący może w każdej chwili zażądać usunięcia Konta Użytkownika poprzez przesłanie informacji na adres e-mail biuro@wielkafabrykaelfow.pl.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika nie ma wpływu na działania podjęte przez Kupującego przed jego usunięciem. W szczególności usunięcie Konta Użytkownika nie powoduje wygaśnięcia dokonanych rezerwacji czy unieważnienia umowy sprzedaży Biletów.
 7. Po założeniu Konta Użytkownika Kupujący ma możliwość edycji danych podanych przy dokonywaniu rezerwacji.

§ 5
Sposób dokonania rezerwacji grupowej

 1. Rezerwacji grupowych Biletów można dokonywać poprzez System.
 2. Rezerwacje grupowe Biletów są możliwe wyłącznie w odniesieniu do Godzin Zabawy:
  1. dla Imprezy odbywającej się w Gdańsku – w godzinach od 8:00 do godziny 15:30, od poniedziałku do piątku, w okresie od 28.11.2020 r. do 22.12.2020 r.,
  2. dla Imprezy odbywającej się w Warszawie – w godzinach od 8:00 do godziny 15:30, od poniedziałku do piątku, w okresie od 18.11.2020 r. do 22.12.2020 r.,
  3. dla Imprezy odbywającej się w Katowicach – w godzinach od 8:00 do godziny 15:30, od poniedziałku do piątku, w okresie od 26.11.2020 r. do 22.12.2020 r.,
 3. Ceny Biletów dostępnych w rezerwacjach grupowych są następujące:
  1. Dla Imprezy odbywającej się w Gdańsku:
   1. Bilet normalny – 35/45/55 zł / uczestnik,
  2. Dla Imprezy odbywającej się w Warszawie:
   1. Bilet normalny – 49,99/59,99/69,99 zł / uczestnik,
  3. Dla Imprezy odbywającej się w Katowicach:
   1. Bilet normalny – 35/45/50 zł / uczestnik,

   Podane ceny są cenami brutto tj. zawierają w sobie podatek VAT.

 4. Dokonanie rezerwacji grupowych następuje poprzez złożenie zamówienia w Systemie. Jedno zamówienie może składać się z kilku rezerwacji grupowych (np. kilka grup uczestniczących w Imprezie w różnych Godzinach Zabawy).
 5. Złożenie zamówienia jest bezpłatne, następuje poprzez wypełnienie formularza i wymagają podania następujących danych:
  1. Liczba uczestników (małoletni) – bez wliczania opiekunów,
  2. Dzień oraz godzina Godziny Zabawy,
  3. Dane Kupującego (Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu),
  4. Dane palcówki oświatowej / instytucji / organizacji (nazwa, adres),
  5. Dane do faktury (imię i nazwisko / nazwa, adres oraz NIP w przypadku wystawienia faktury na rzecz podmiotu będącego podatnikiem podatku VAT),
  6. Oraz utworzenia hasła niezbędnego do zalogowania się do Konta Użytkownika.
 6. Podczas składania zamówienia Kupujący może także podać dane nieobowiązkowe (stanowisko Kupującego, wiek uczestników Imprezy, uwagi do zamówienia)
 7. Rezerwacja dodatkowo płatnych atrakcji jest równoznaczna z zamówieniem tych atrakcji dla uczestników Imprezy w liczbie zarezerwowanych Biletów wskazanej w formularzu rejestracyjnym (tj. bez wliczania opiekunów).
 8. Koszt atrakcji dodatkowych jest automatycznie wliczany do ceny zarezerwowanych Biletów tj. powiększa cenę Biletu wskazaną w ust. 3 o koszt danej atrakcji. Bilet zakupiony w ten sposób uprawnia nie tylko do udziału w Imprezie, ale także do udziału w wybranych dodatkowych atrakcjach.
 9. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „REZERWUJĘ”.
 10. Po zakończeniu procesu zamawiania w Systemie wyświetla się strona z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz z możliwością pobrania faktury proforma (plik pdf) zawierającej podane przez Kupującego dane oraz informacje o sposobie dokonania płatności. Dodatkowo Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia oraz fakturę proforma na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane.

§ 6
Potwierdzenie zamówienia – zakup Biletów wstępu

 1. Zamówienia jest ważne przez 14 dni od daty jego dokonania, przy czym Organizator może przedłużyć ten termin. Wskazanie dłuższego terminu na stronie wielkafabrykaelfow.pl, w Systemie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Kupującego jest wiążące dla Organizatora i zwiększa uprawnienia Kupującego.
 2. Organizator może również przedłużyć termin ważności zamówienia na wniosek Kupującego zgłoszony:
  1. dla Imprezy odbywającej się w Gdańsku – wyłącznie na adres e-mail gdansk@wielkafabrykaelfow.pl lub telefonicznie pod numerem 602-715-716 (w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00),
  2. dla Imprezy odbywającej się w Warszawie – wyłącznie na adres e-mail warszawa@wielkafabrykaelfow.pl lub telefonicznie pod numerem 509-816-815 (w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00),
  3. dla Imprezy odbywającej się w Katowicach – wyłącznie na adres e-mail katowice@wielkafabrykaelfow.pl lub telefonicznie pod numerem 509-137-136 (w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00).
  4. Organizator indywidualnie ocenia możliwość przedłużenia terminu ważności zamówienia.
 3. Dokonanie zamówienia uprawnia Kupującego do zakupu zarezerwowanych Biletów. Niewykupienie Biletów w terminie ważności zamówienia powoduje jego anulowanie, a Bilety wracają do ogólnodostępnej puli Biletów przeznaczonych do sprzedaży.
 4. Płatności za złożone zamówienia można dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji:
  Nazwa: Agencja Eventowa IKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  Nr konta: 78 1090 2590 0000 0001 3278 7422
  Santander Bank Polska S.A. XI oddział w Gdańsku
 5. W tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer zamówienia podany w potwierdzeniu dokonania zamówienia.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy dokonaniu płatności, w tym wprowadzenia prawidłowych danych takich jak: kwoty przelewu, tytuł przelewu zawierający numeru zamówienia, danych płatnika. Wskazanie danych uniemożliwiające identyfikację Kupującego, w tym brak numeru zamówienia może skutkować brakiem możliwości przypisania wpłaty do określonej rezerwacji oraz anulowaniem zamówienia.
 7. Zapłata jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora.
 8. Z chwilą skutecznego dokonania zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 1, pomiędzy Organizatorem a Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży Biletów.
 9. Po zaksięgowaniu wpłaty Organizator przesyła Kupującemu na podany w toku rezerwacji adres e-mail potwierdzenie dokonania wpłaty stanowiące Bilet, fakturę oraz wskazówki dojazdu.
 10. Organizator zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Bilet bez wad.

§ 7
Bilety

 1. Potwierdzenie dokonania wpłaty stanowiące Bilet na Imprezę jest treścią cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Bilet może zostać wydrukowany przez Kupującego we własnym zakresie na białym papierze formatu A4 tak, aby wydrukowane kody były widoczne lub okazać go w wersji elektronicznej.
 3. Do prawidłowego korzystania z Biletu wstępu wystarczające jest spełnienie wymagań określonych w § 3 ust. 2, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Open Office, Libre Office).
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 6, Organizator dostarcza Kupującemu jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Biletu, o którym mowa w ust. 1. Organizator nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z takiego Biletu.
 5. Bilet uprawnia do jednorazowego uczestnictwa w Imprezie.

§ 8
Zmiana zamówienia i odstąpienie od umowy sprzedaży Biletów wstępu

 1. Kupujący ma prawo dokonać zmiany zamówienia na warunkach wynikających z niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku zwiększenia liczebności grupy:
  1. O mniej niż 10 uczestników (bez wliczania opiekunów) – Kupujący w celu ustalenia możliwości dokonania zmiany kontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie na adres / pod numerem telefonu wskazanym w § 6 ust. 2. Organizator indywidulanie ocenia możliwość dokonania zmiany i ustala z Kupującym sposób jej dokonania;
  2. O 10 lub więcej uczestników (bez wliczania opiekunów) – Kupujący dokonuje nowego zamówienia w Systemie, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsc Organizator zachęca do dokonania rezerwacji Biletów na najbliższą wolną Godzinę Zabawy np. pół godziny po Godzinie Zabawy wskazanej w pierwszym zamówieniu. Kupujący opłaca każde ze złożonych zamówień oddzielnym przelewem za każdym razem podając w tytule przelewu indywidualny numer zamówienia podany w potwierdzeniu zamówienia.
 3. W przypadku zmniejszenia liczebności grupy:
  1. Przed opłaceniem rezerwacji – Kupujący w celu ustalenia możliwości dokonania zmiany kontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie na adres / pod numerem telefonu wskazanym w § 6 ust. 2. Organizator indywidulanie ocenia możliwość dokonania zmiany i ustala z Kupującym sposób jej dokonania;
  2. Po opłaceniu rezerwacji – Kupujący nie ma możliwości dokonania zmiany ilości zakupionych Biletów. Organizator wydaje Kupującemu vouchery uprawniające do udziału w Imprezie w liczbie odpowiadającej liczbie Uczestników nieobecnych. Vouchery uprawniają nieobecnych uczestników udziału w Imprezie w innej dostępnej Godzinie Zabawy, od poniedziałku do piątku do dnia 22 grudnia 2020 r. włącznie, w godzinach od 15:30 do 17:00 na zasadach wynikających z Regulaminu Imprezy „Wielka Fabryka Elfów”.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji:
  1. Przed opłaceniem rezerwacji – Kupujący w panelu Konta Użytkownika, w zakładce „ZAMÓWIENIA” anuluje rezerwację poprzez naciśnięcie przycisku „ANULUJ ZAMÓWIENIE”. Jeżeli Kupujący nie założył do momentu podjęcia decyzji o anulowaniu zamówienia Konta Użytkownika, to ma możliwość dokonania tego w dowolnym momencie, poprzez aktywowanie linku przesłanego po dokonaniu rezerwacji na podany adres e-mail.
  2. Po opłaceniu rezerwacji – Kupujący nie ma możliwości anulowania rezerwacji. Organizator wydaje Kupującemu vouchery uprawniające do wstępu na Imprezę w liczbie odpowiadającej liczbie opłaconych Biletów. Vouchery uprawniają do udziału w Imprezie w innej dostępnej Godzinie Zabawy, od poniedziałku do piątku do dnia 22 grudnia 2020 r. włącznie, w godzinach od 15:30 do 17:00 na zasadach wynikających z Regulaminu Imprezy „Wielka Fabryka Elfów”.
 5. W przypadku otrzymania voucherów uprawniających do wstępu na Imprezę uczestnik przed przybyciem na Imprezę zobowiązany jest sprawdzić dostępność Godziny Zabawy mailowo pod odpowiednim adresem e-mail wskazanym w § 6 ust. 2. <!– lub na stronie:
  1. dla Imprezy odbywającej się w Gdańsku – https://grupy-gdansk.wielkafabrykaelfow.pl/produkt/Bilety-2020-gdansk/,
  2. dla Imprezy odbywającej się w Warszawie – https://grupy-warszawa.wielkafabrykaelfow.pl/product/bilety-2020-warszawa/,
  3. dla Imprezy odbywającej się w Katowicach – https://grupy-katowice.wielkafabrykaelfow.pl/produkt/bilet-wstepu-do-wielkiej-fabryki-elfow-2020-fabryka-porcelany-katowice/

  –>

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnych miejsc w czasie Godziny Zabawy, na którą uczestnik przybył bez sprawdzenia możliwości wzięcia udziału w Imprezie.
 7. W przypadku odwołania Imprezy lub zmiany czasu Godzin Zabawy Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku Kupujący będzie miał prawo wymiany Biletu na Bilet uprawniający do udziału w Imprezie o innej Godziny Zabawy lub zwrotu uiszczonej ceny. W celu uzyskania zwrotu uiszczonej ceny Kupujący zobowiązany jest do przesłania stosownej informacji na odpowiedni adres e-mail wskazany w § 6 ust. 2. Organizator dokona zwrotu przelewem bankowym niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 8. Kupującemu zawierającemu umowę sprzedaży Biletów wstępu zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 9. W przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora, nastąpi zwrot wpłaty w przeciągu 14 dni od podania decyzji o odwołaniu.

§ 9
Faktury

 1. Organizator za wszystkie zakupione Bilety wystawia faktury VAT albo faktury dla osób prywatnych. Faktura stanowi dowód zakupu Biletów.
 2. Kupujący w toku dokonywania rezerwacji podaje dane do wystawienia faktury i dokonuje wyboru pomiędzy fakturą VAT, a fakturą dla osoby prywatnej.
 3. Dokonanie wyboru następuje poprzez podanie NIP. Pominięcie pola „NIP” w formularzu rezerwacyjnym jest równoznaczne z wyborem faktury dla osoby prywatnej.
 4. Kupujący dokonując rezerwacji grupowej wyraża zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury w formie elektronicznej (w formacie pdf) i przesłania jej na adres e-mail podany podczas dokonywania rezerwacji.
 5. Organizator niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty przesyła Kupującemu faktury elektroniczne, jako załącznik do wiadomości elektronicznej wysłanej z adresu e-mail rezerwacje@wielkafabrykaelfow.pl.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Kupującego jeżeli wynika ono z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 7. Odbiorcy przysługuje prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu akceptacji na wystawienie faktury elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na odpowiedni adres e-mail wskazany w § 6 ust. 2. Złożenie oświadczenia w sposób inny niż wskazany powyżej jest bezskuteczne.
 8. W przypadku, gdy Odbiorca nie otrzyma faktury elektronicznej w terminie wskazanym w ust. 5, powinien niezwłocznie zgłosić tę okoliczność Organizatorowi na odpowiedni adres e-mail wskazany w § 6 ust. 2.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Eventowa IKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Gdańsku, 80-278, przy ulicy Bernarda Chrzanowskiego 34/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000619407, NIP 584-275-00-17 (dalej jako: Administrator).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego należące do kategorii zwykłych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z Systemu, utworzeniem i korzystaniem z Konta Użytkowania oraz rezerwacją i zakupem Biletów będą przetwarzane tylko w celu rezerwacji lub sprzedaży Biletów za pośrednictwem Systemu, obsługi Systemu i utworzonego Konta Użytkownika, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy i przez ustawowo wymagany okres przechowywania wystawionych faktur, a także po tym okresie w celach archiwalnych i statystycznych. Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być przetwarzane również w innym celu każdorazowo określonym w zapytaniu o zgodę (np. w celach marketingowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Kupującego zgody.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że jest to niezbędne do realizacji wybranej usługi, zakupu Biletów oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Kupujących będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje Kupujących.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, złożenia rezerwacji, korzystania z Systemu, w tym założenia i korzystania z Konta Użytkownika.
 7. Kupujący ma prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
  3. przenoszenia danych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej Kupujący kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail biuro@wielkafabrykaelfów.pl. Dane Kupującego zostaną usunięte niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wyraźnej prośby o ich usunięcie.
 9. Usunięcie danych osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia korzystania z Konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 10. Każdemu Kupującemu, którego dane są przetwarzane służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 11. W przypadku danych o rezerwacjach Kupujący nie ma możliwości sprostowania tych danych po zrealizowaniu rezerwacji (tj. od momentu zakupu Biletów). Kupujący nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Kupujący może jednać sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się ich usunięcia bazy Organizatora.
 12. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach zautomatyzowania podejmowanych decyzji.
 13. Przetwarzanie dokumentów zawierających dane osobowe za pomocą zaszyfrowanych i zabezpieczonych hasłem urządzeń przenośnych, w których zastosowane jest szyfrowanie nośnika, poza obszarem przetwarzania danych, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody administratora.
 14. Strony internetowe Organizatora, w tym strony internetowe Systemu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania tych plików zawiera Polityka Prywatności Organizatora dostępna na stronie https://wielkafabrykaelfow.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 11
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi należy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@wielkafabrykaelfow.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna określać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, numer zamówienia, przedmiot reklamacji oraz określenia działania, którego Kupujący oczekuje od Organizatora. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Organizator wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Organizator rozpatruje kompletną reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową sprzedaży Biletów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.
 2. Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu Biletów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarcza lub zawodową (tj. konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący będący konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Organizatorem,
  3. korzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 3. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Transakcje sprzedaży Biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym Regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Kupującego będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Kupującego ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w toku składania rezerwacji za pośrednictwem Systemu oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu, a także za zamówione w związku z Imprezą przez Kupującego samodzielnie na własne ryzyko usługi takie jak usługi transportowe czy hotelarskie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu przez Kupującego lub osoby trzecie, którym Kupujący udostępnił dane otrzymanego Biletu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia możliwości dokonywania rezerwacji i sprzedaży grupowych, w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki Kupującego nabyte przez niego przed wejściem w życie zmian.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: katowice.wielkafabrykaelfow.pl/regulamin
 7. Wszelkie pytania do Organizatora należy kierować na odpowiednie adresy e-mail oraz numery telefonów wskazane w § 6 ust. 2.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 roku.